Hitkamp

In hun publicatie over de veldnamen van Leersum wijzen Johan Doornenbal en Jogchem van Doorn op de onjuistheid van de naam ‘Hittekamp’ voor een straat in Leersum-Zuid. Dat zou moeten zijn ‘Hitkamp’. Zij verwijzen voor hun opmerking naar een akte van koop en verkoop van 8 mei 1885, waarin het stuk land, waar nu ongeveer de straat ‘Hittekamp’ ligt, ‘Hitkamp’ wordt genoemd. Zij vertellen daarbij, dat daar 4 woningen stonden met het adres ‘Hitkamp’.

Ik kan nog meer bijzonderheden over deze naam vermelden. Bij mijn onderzoek naar de
geschiedenis van de Hervormde gemeente kwam ik de jaarrekening 1815 tegen van de
‘kerkneester’ D.C. Versteegh, die toen het beheer voerde over de bezittingen en fondsen van de kerk – tegenwoordig heet zo iemand kerkvoogd. In die jaarrekening wordt
het volgende gemeld: ‘van Jan van Breenen de huur van het Land in den Heetkamp verschenen Kerstmis achttienhondert vijftien …..7-0-0’. Deze zinsnede betekent, dat de huur van dat stuk land per jaar bedroeg 7 gulden, 0 stuivers en 0 penningen of centen. Bovendien zien wij dat de oorspronkelijke naam van dat stuk land was ‘Heetkamp’. ‘Heet’ was toen de naam voor heide, en Heetkamp betekent, dat daar toen nog heide stond of in ieder geval gestaan had. De naam ‘Heetkamp’ werd in de dagelijkse omgang van de mensen met elkaar uitgesproken als ‘Hitkamp’ en aldus is het te verklaren, dat het betreffende stuk land en het buurtje tot 1977 werden aangeduid met de naam ‘Hitkamp’.
De straatnamencommissie uit de jaren rond 1977 heeft kennelijk gedacht, dat daar vroeger een weiland was, waar kleine paarden, hitten liepen. Dat is dus niet zo. De naam van de huidige straat ‘Hittekamp’ moet mijns inziens daarom omgedoopt worden tot ‘Hitkamp’, hetgeen teruggaat op de heide, die daar vroeger stond.
Nog een interessant gegeven heb ik omtrent de Hitkamp. Daar ongeveer moet vroeger het
‘Armhuis’ van de diaconie gestaan hebben. De diaconie had dat laten bouwen in 1839. Het waren vier woningen in één gebouw, waar de bedeelden van de diaconie gratis of tegen een zeer kleine vergoeding konden wonen. Op oude kaarten uit die tijd wordt ook aangegeven, dat in de buurt van dit ‘Armhuis’ heidevelden waren. Dit ‘Armhuis’ is tot 1916 in het bezit gebleven van de diaconie. Toen werd het verkocht voor f. 816,10 aan een onbekende koper.
In mijn kinderjaren stond daar nog steeds een groot, witgekalkt huis. Er woonden inderdaad enkele gezinnen in. Misschien was dat nog altijd het oorspronkelijke ‘Armhuis’ van de diaconie, dat de nieuwe eigenaar later weer wat had opgeknapt en verhuurd. Dat huis moet derhalve ook afgebroken en verdwenen zijn met de uitbreiding van de gemeente in de jaren zeventig. 3)