Nieuwe Steeg

In het noordwesten begint de Nieuwe Steeg halverwege de Middelweg, zie foto onderaan deze pagina. Na 1300 meter sluit de weg aan op de Boerenbuurt.

LocatienieuwesteegverstralenIn de 16e eeuw zou er al een verbinding hebben bestaan tussen de kastelen Broekhuizen en Zuylestein via de Nieuwe Steeg en de Achterweg. In de 18e eeuw zou die weg in opdracht van de heren van Zuylestein zijn vernieuwd en daaraan zou de naam Nieuwe Steeg zijn ontleend. Aan deze weg hebben zeker in de 17e eeuw, maar vermoedelijk al eerder, verscheidene boerderijen gestaan 1).
Op de kaart van Hendrik Verstralen 60) uit 1633, zie kaart links, staat de Nieuwe Steeg (A) met naam en toenaam aangegeven. In het westen gaat de Nieuwe Steeg, bij de pijl, over in de Middelweg (B). De Rijksstraatweg is C.

A. Versteegh schrijft over de Nieuwe Steeg in ‘Leersum in de loop der tijden’ het volgende:
Hoe het huis Zuylestein de eigendom over de Nieuwe Steeg heeft gekregen, ook een zeer oude weg, die gelegen is in het gebied van de oudste nederzetting, dus buiten de gebieden van bisschoppen en Staten van Utrecht, is raadselachtig. Mogelijk heeft het kadaster daarin, bij de inwerkingtreding daarvan, de hand gehad, of is de weg indertijd vanwege Zuylestein vernieuwd (de naam zou zoiets vermoeden), door er een verharding op aan te brengen en weerszijden sloten voor afwatering te graven, waar tegenover dan het verkrijgen van de eigendom zou hebben gestaan. Hoe dan ook, nu is er een goede wegbeplanting, die behoorlijk wordt onderhouden; wat de gezamenlijke boeren wellicht niet zo goed zouden hebben verzorgd. Het is overigens niet uitgesloten dat in de tijd van Prins Frederik Hendrik, nog gebruik is gemaakt van een oud Koninklijk recht op openbare wegen, het z.g.n. regaalrecht op wegen en stromen 4). (Helaas is het niet bekend uit welke bron(nen) A. Versteegh geput heeft.)

F070_MiddelwegNieuweSteeg2
Waar de Nieuwe Steeg afsplitst van de Middelweg. collectie Hans van Brenk

In 1824 50) was de 1300 meter lange weg in eigendom van Hendrik Willem Graaf van Rochefort, de eigenaar van landgoed Zuylestein.
Op de Militaire kaart 64)  van 1790 staat de Nieuwe Steeg afgebeeld zoals de weg nu ook nog loopt. De Bonnekaarten 52) van 1875 tot 1950 tonen de Nieuwe Steeg als half verharde weg.