Zandweg

De Zandweg loopt vanaf de Darthuizerweg in zuidwestelijke richting. Na  twee bochten gaat de weg verder en komt uit op de Gooyerdijk.

Locatie

E.J.Demoed beschrijft de Zandweg in zijn boek ‘In een lieflijk landschap’ als volgt:
Laat ik u daarbij eerst iets vertellen over de weg zelf, waarvan de naam is ontleend aan de vroeger zo genoemde Wijcker Sandwegh (1755). Deze weg is aangelegd kort nadat de heer van Abcoude “ende der proesten van Wijck” op 1 april 1367 van Johan van der Yeze, knaap, een akker lands hadden aangekocht “aen den nedersten egge van den thynsgoede, die ic daer leggende hebbe, streckende van Goyer weteringe op aen der Meent, ende die acker sal wesen drie roeden breet” . De weg was eigendom van de stad Wijk, doch is omstreeks 1820 door aankoop tot de bezittingen van Broekhuizen gaan behoren 2).

Op de kaart hieronder van de Darthuyzer Tiend 63) staat de 1810 meter lange Zandweg (A) ingetekend. Verder op de kaart de Darthuizerweg (B), de Buurtweg (C) en de Gooyerdijk (D).

zandwegdarthuyzertiend

Bijzonderheden:
•25-7-1771 open rechtdag: geen partijen. Besloten om inspectie oculair te nemen hoe best ’t water van boven komende af te leijden na de Goijerweetering ten eijnde tot een grond gelegd te worden omme de Gemeene wegen te verbeeteren. Verder moet de schout onderzoeken waarom de heren van Wijjk hun weg ’t eijnde de Hofsteeden Duijvevlugt en Sandweg regts, voorbij het Spijkertje van oud-Broekhuijsen nemen, en niet Lings na de Doodeweg houden, en ook waarom hun Ed: Achtb: de gemelte weg niet geheel maken tot aan den Berg toe. [514]

Zandweg met schaapskudde in 1927. Op de achtergrond hofstede ‘de Zandweg’
41).

In 1824 was de Zandweg eigendom van Wouter Hendrik van Nellesteyn, de bewoner van kasteel Broekhuizen 50).
In ‘HoetWas’ het kwartaalblad van de Historische Vereniging staat een artikel over de perikelen rond de verharding van de Zandweg.
In de openbare vergadering van den raad der gemeente Leersum, gehouden den 17 februari 1910 wordt gesproken over verharding van enkele wegen in de gemeente: ‘De voorzitter leest voor eene missive van Heeren Gedeputeerde Staten der provincie houdende een verzoek te willen opgeven tot welk bedrag de gemeente Leersum wenscht bij te dragen in de kosten van hardmaking van den Zandweg en Middelweg! Na een discussie waarin wordt geconcludeerd dat de financiële toekomst der gemeente niet gedoogt daarin voor een min of meer aanzienlijk bedrag deel te nemen, wordt met algemene stemmen […] besloten aan Heeren Gedeputeerde Staten te berichten dat om voornoemde redenen, door de gemeente Leersum niet in de kosten der hardmaking van genoemde wegen momenteel kan worden bijgedragen. Beide wegen waren in die tijd echte zandwegen, grote delen van het jaar slecht begaanbaar. Lex Blankestijn (1922-2002) schrijft hierover: De Middelweg was in de jaren dat ik als kind daar opgroeide een grintweg. Het was een wij smalle weg met veel kuilen. In de winter waren dat plassen en ‘s zomers, als het droog weer was, was de weg heel stoffig.
Zo nu en dan kwam er wel eens een wagen van de gemeente met leem en grint en dan werd geprobeerd de gaten dichtte maken. Gerrit van Cooten vertelt dat hij met zijn vrouw in 1956 aan de Middelweg kwam wonen. Het was toen nog een grintweg die echter een jaar later in 1957,werd geasfalteerd en van riolering voorzien. De Zandweg is op een topografische kaart uit 1954 aangeduid als verharde weg waarbij de soort verharding niet wordt vermeld 3).